e-Learning and Online Test
e-Learning และ Online Test เป็นระบบที่นำมาช่วยในการเรียน Online และทำข้อสอบ Online ของพนักงานรวมถึงผู้สมัคร
e-Learning
● จัดการ Content ได้ด้วยตนเองผ่านระบบ และสามารถ Upload VDO File ในรูปแบบต่างๆ ได้ รวมถึงการนำ Link YouTube เพื่อให้พนักงานเรียนรู้ด้วยตนเอง

● เรียนรู้ผ่าน Mobile และอุปกรณ์อื่นๆ ได้

● สร้างประวัติการอบรมโดยอัตโนมัติ เมื่อเรียน และทำข้อสอบผ่าน เรียบร้อยแล้ว

● การเรียนรู้ในรูปแบบ Open Class จะเรียนเมื่อไร และใครจะเข้าเรียน ก็ได้ ไม่จำกัด
Online Test
● สร้างข้อสอบในระบบได้ 5 ประเภท 7 ชนิดของข้อสอบ มีทั้งตัวเลือก เขียนบรรยาย และข้อสอบแบบ Attitude

● ทำข้อสอบไม่ผ่าน สามารถบังคับให้เรียนซ้ำๆ จนกว่าจะทำข้อสอบผ่านได้

● รองรับการทำ Pre-Test และ Post-Test สามารถตรวจสอบคะแนน จากระบบ Training ได้

● กำหนดให้พนักงานทำการทดสอบผ่าน Online Test เพื่อวัดผล ตามเรื่องที่กำหนดได้