OUR COMPANY

Company Structure

บริษัท พีเพิลพลัส ซอฟต์แวร์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRMS) ที่เหมาะสำหรับองค์กรที่มีนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความซับซ้อน หรือมีจำนวนพนักงานมาก เช่น ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป ระบบ Peopleplus สามารถช่วยให้การบริหารงานทุกด้านของฝ่ายบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาทิการจัดการข้อมูลประวัติพนักงานที่มีประสิทธิภาพ,การควบคุมเวลาการมาปฏิบัติงานของพนักงานและการคำนวณ การทำงานล่วงเวลา หรือ การลา ,การบริหารการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างถูกต้อง,การวางแผนกำลังคน,การรับสมัครงานและว่าจ้าง,การพัฒนาและประเมินผลการทำงานของบุคคลากร

อ่านเพิ่มเติม

 

Certificate

มาตรฐาน ISO 29110 เป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ให้แก่ หน่วยงาน/ผู้ประกอบการ ที่มีขนาดเล็กโดยมีผู้ร่วมงานไม่เกิน 25 คน เพราะตัวมาตรฐานได้ถูกกำหนดมาเพื่อสร้างบทบาทควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ทั้งทางด้านการบริหารงานและทางด้านเทคนิคให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม  อีกทั้งยังเป็นมาตรฐานที่สามารถลดต้นทุนในการบริหารและจัดการกระบวนการควบคุมคุณภาพการผลิตที่ยังไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน CMMI หรือ Capability Maturity Model® Integration คือ แบบจำลอง ที่แนะนำ ข้อควรปฏิบัติหรือพึงกระทำ และสิ่งที่ควรคาดหวัง เพื่อเป็นการสร้างข้อกำหนดการปฏิบัติร่วมกันที่พึงมีขององค์กร ที่ใช้ควบคุมคุณภาพการบริหารและจัดการผลิตซอฟต์แวร์ของผู้ประกอบการขนาดใหญ่มากกว่า 100 คนขึ้นไปในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม

Contact button