Human Capital Management- ระบบ HR แบบ Online

PeoplePlus HCM
The New Version
ระบบทรัพยากรบุคคล
PeoplePlus HCM V.11 ได้เปลี่ยน Tools สำหรับการพัฒนาจาก Oracle Developer เป็น Framework MMVC โดยใช้ Vue.js และ PHP Laravel ในการพัฒนา และใช้ Oracle Database 19c ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบ HCM ให้สามารถรองรับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ระบบทรัพยากรบุคคล
เป็น Real Web Application
ระบบทรัพยากรบุคคล
ใช้ได้ทุกระบบปฎิบัติการ
ระบบทรัพยากรบุคคล
รองรับการใช้งานบน Cloud
ระบบทรัพยากรบุคคล
เพิ่ม Feature ทุกระบบ
ระบบทรัพยากรบุคคล
แยก Set Up ตามบริษัท
ระบบทรัพยากรบุคคล
ใช้งานได้บนโทรศัพท์มือถือทุกระบบ

โปรแกรมบริหารงานบุคคล มีส่วนช่วยในการทำงานของ HR อย่างไร

ระบบทรัพยากรบุคคล
RP-Resource Planning
ระบบวางแผนกำลังคน ให้ทุกตำแหน่งสามารถทำงานอย่างเชื่อมโยงและประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบนี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยในการบริหารจัดการโครงสร้างของบุคลากรในองค์กร และยังช่วยในเรื่องการดูแลอัตรากำลังคนให้เพียงพอต่อการทำงาน
ระบบทรัพยากรบุคคล
RC-Recruitment
ระบบการรับสมัครและว่าจ้างที่จะช่วยให้การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นผ่านระบบ HR นี้ ทำให้สามารถค้นหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ไม่เปลืองงบประมาณ
ระบบทรัพยากรบุคคล
PM-Personnel Movement
ระบบทะเบียนประวัติพนักงาน คือระบบทรัพยากรบุคคลที่เป็นหัวใจหลักของงานด้าน HR ช่วยจัดเก็บข้อมูลของพนักงานทั้งหมดรวมไว้ในที่เดียวกัน ทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลประวัติการจ้างงาน รายได้ที่ได้รับ และข้อมูลอื่น ๆ
ระบบทรัพยากรบุคคล
AL-Attendance & Leave
ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานและระบบตรวจสอบการลา ให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูบันทึกรายการการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว โดยโปรแกรม HR นี้ จะช่วยตรวจสอบเวลาทำงานของพนักงาน คำนวณค่าตอบแทน เช่น ค่าแรงรายวัน ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน และคำนวณรายได้ที่ถูกหักจากการขาด ลา หรือมาสายเกินกำหนด เป็นต้น
ระบบทรัพยากรบุคคล
PY-Payroll
ระบบที่ช่วยให้จ่ายเงินเดือนได้อย่างถูกต้อง ตรงวัน ไม่วุ่นวาย ระบบนี้ทำงานโดยรับข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนที่ถูกหัก จากระบบย่อยอื่นๆ เพื่อนำมาคำนวณเป็นเงินได้สุทธิของพนักงานแต่ละบุคคล และยังถูกออกแบบให้ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการคำนวณ ให้ผู้ใช้สามารถกำหนดและเปลี่ยนแปลงสูตรการคำนวณเงินได้สุทธิ สำหรับการคำนวณภาษีได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องทำการแก้ไขโปรแกรม
ระบบทรัพยากรบุคคล
BF-Benefit
ระบบสวัสดิการพนักงาน โปรแกรมฝ่ายบุคคลที่ช่วยบริหารความสุขใจของพนักงาน ระบบนี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการจ่ายสวัสดิการของพนักงานได้ทุกประเภท ทั้งรูปแบบเงินและสิ่งของ เช่น ค่ารักษาพยาบาลเงินกู้ กองทุน ประกัน เป็นต้น
ระบบทรัพยากรบุคคล
AP-Appraisal
ระบบประเมินผลการทำงานและคุณภาพของพนักงาน โดยระบบสามารถคำนวณผลตอบแทนแบบอัตโนมัติ ระบบนี้รองรับการประเมินได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบ 360 องศาและแบบ Top-down และยังสามารถบันทึกคะแนนการประเมินได้ 3 ประเภท ได้แก่ การประเมินชี้วัดผล (KPI) การประเมินพฤติกรรม (Behavior) และการประเมินขีดความสามารถ (Competency)
ระบบทรัพยากรบุคคล
TR-Training
ระบบงานพัฒนาบุคลากร ที่ช่วยในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานให้กับทีม โดยมีฟังก์ชั่นครอบคลุมทุกขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่การเริ่มจัดทำแผนหรือหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี การขออนุมัติ ช่วยบันทึกประวัติการอบรมและยังช่วยในการคัดเลือกพนักงานเข้าอบรมตามเงื่อนไขที่กำหนด
ระบบทรัพยากรบุคคล
ESS/MSS-Self Service
ระบบที่จะช่วยบริการให้ข้อมูลแก่พนักงาน ช่วยอำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านทางโปรแกรม HR Online และยังสามารถช่วยลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลในการให้บริการข้อมูล
ระบบทรัพยากรบุคคล
Job Online
Job Online เป็น Platform ที่แยกออกจากระบบ HCM โดยเป็นระบบที่เปิดให้ผู้ที่สนใจสมัครงานสามารถเข้ามาฝากประวัติไว้ได้ทาง Online ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกดูและจัดการข้อมูลของผู้สมัครใน Job online ได้อย่างสะดวกผ่านระบบ CMS และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ RC โดยการเชื่อมต่อผ่าน Web Service ได้อีกด้วย
ระบบทรัพยากรบุคคล
e-Learning & Online Test
ระบบ HR Online ในรูปแบบ e-Learning และ Online Test นี้ยังช่วยให้พนักงานสามารถเข้าเรียนเสริมทักษะและความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทาง Online รวมทั้งยังเปิดให้พนักงานและผู้สมัครงานสามารถเข้ามาทำแบบทดสอบได้อย่างสะดวกอีกด้วย