Customer

PeoplePlus HCM เป็นระบบ HCM ที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงและสามารถใช้ได้กับธุรกิจทุกประเภทด้วยคุณภาพของระบบงานและและความสามารถในการตอบโจทย์การบริหารธุรกิจ PeoplePlus จึงเป็นที่ไว้วางใจสำหรับองค์กรชั้นนำในประเทศไทยกว่า 100 องค์กร

PeoplePlus มีลูกค้าที่ใช้บริการในทุกๆ กลุ่มธุรกิจเช่น

Human Capital Management
Cloud Solution
Outsource Service
Industrial
Consumer Product
Service
Financial
Construction
Energy
Technology