TR-Training
ระบบงานพัฒนาบุคลากร เพิ่มความสามรถทีม และประสิทธิภาพงาน ระบบที่ช่วยในการจัดการด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีฟังก์ชั่นครอบคลุมทุกขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่เริ่มจัดทำแผนหรือหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี การขออนุมัติ การเข้าอบรมและการคัดเลือกพนักงานเข้าอบรมตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของคุณสมบัติที่ต้องการในแต่ละตำแหน่ง
กำหนดหลักสูตรและเงื่อนไขการอบรม
สามารถกำหนดหลักสูตรเงื่อนไขของหลักสูตร และเนื้อหาวิชาที่ต้องเรียน รวมทั้งเงื่อนไขการ อบรม เช่น สถานที่ สถาบันและวิทยากรได้ ไม่จำกัด
Training Roadmap / Training Need Survey
สามารถกำหนด Training Roadmap ตาม หน่วยงานและตำแหน่ง สามารถจัดทำ Training Need Survey ตาม Gap Analysis และ ปัญหาในงานของแต่ละแผนกโดยหัวหน้างานที่ Self Service
IDP
หัวหน้างานสามารถบันทึก IDP ให้พนักงานโดย ดูตาม Career Plan, Succession Plan และผลการประเมินล่าสุด เพื่อกำหนดแผน พัฒนาพนักงานในแต่ละปี รวมทั้งบันทึก การติดตามผล IDP ของพนักงานได้
แผนการอบรมและการขอเข้าอบรม
จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี ได้ตามเงื่อนไข ต่างๆ, บันทึกงบประมาณการจัดอบรม, บันทึก ขอฝึกอบรมของพนักงานทั้งภายใน ภายนอก พร้อมแจ้งแผนการอบรมให้พนักงาน และ วิทยากรผ่าน E-mail
บันทึกประวัติการอบรม
บันทึกประวัติการจัดอบรมพนักงานโดยสามารถ บันทึกค่าใช้จ่าย ผลการอบรมของพนักงาน แต่ละคน ประเมินผลหลักสูตร ประเมินผลวิทยากร และเพิ่ม Knowledge เพื่อแชร์ให้พนักงานทุกคน รับทราบผ่าน Self Service
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สามารถจัดทำรายงานต่างๆ ของกรมพัฒนา ฝีมือแรงงาน ในรูปแบบรายงาน สื่อต่างๆ พร้อมการนำเข้าในระบบ e-Service ของ กรมพัฒนาฯ ได้