RP-Resource Planning
ระบบวางแผนกำลังคน ให้ทุกตำแหน่งทำงานเชื่อมโยงประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้ออกแบบขึ้นเพื่อช่วยในการบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงสร้างสายงาน
สามารถสร้างโครงสร้างองค์กร ทดลองโครง สร้าง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร โดยระบบจะทำ การจัดเก็บประวัติโครงสร้างย้อนหลังได้ไม่จำกัด พร้อมทั้งสร้างหน่วยงานให้โดยอัตโนมัติ
อัตรากำลัง
กำหนดอัตรากำลังประจำปี ประจำเดือน พร้อม ระบุอัตราการเข้า ออก เลื่อนตำแหน่งและเกษียณ อายุพนักงาน ได้ตามหน่วยงานและตำแหน่ง รวมถึงกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละ เดือนได้
Career Path
กำหนดโครงสร้าง Career Path หรือสายอาชีพ ของแต่ละตำแหน่ง พร้อมตรวจสอบว่าพนักงาน คนไหนที่ครบกำหนดการเลื่อนตำแหน่งแล้ว พนักงานสามารถตรวจสอบผ่าน Self Service ได้
Career Plan
กำหนด Career Plan ของพนักงาน พร้อมระบุ เป้าหมาย และ SWOT Analysis รวมทั้งกำหนด Competency แผนการพัฒนาและหลักสูตร ที่ต้องเข้าอบรมของพนักงานแต่ละคนได้
Talent
กำหนด Talent โดยหาคนเก่งในองค์กรตาม เงื่อนไขต่างๆ โดยดูจากประวัติการประเมิน และ Competency เป็นหลัก เพื่อที่จะได้พัฒนา พนักงานเป็นกรณีพิเศษต่อไป
9 Box Grid
แบ่งกลุ่มพนักงานในองค์กรโดยใช้หลัก 9 Box Grid เพื่อใช้ในการพัฒนาพนักงานและคัดเลือก สำหรับ Successor ในตำแหน่งต่างๆ ต่อไป
Successor
เลือกผู้สืบทอดตำแหน่ง Successor สำหรับ ตำแหน่งงานต่างๆ จากเงื่อนไขที่กำหนด โดยแบ่งตามสถานะความพร้อมของพนักงาน และทำการพัฒนาต่อไป