RC-Recruitment
ระบบการรับสมัครและว่าจ้าง ให้การสรรหาบุคลการ ได้คุณสมบัติตรงตามความต้องการ สะดวก และรวดเร็ว ไม่เปลืองงบประมาณ ระบบนี้ช่วยอำนวยความสะดวกในการคัดเลือกและสรรหาบุคลากรแบบครบวงจร
ขออนุมัติจ้างงาน & Job Posting
ขออนุมัติจ้างงานผ่าน Self Service และ สามารถทำ Job Posting ไปที่ Job Online ได้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน
บันทึกประวัติผู้สมัคร
บันทึกข้อมูลผู้สมัครเข้าไปในระบบ รวมถึงสามารถ ดึงประวัติของผู้สมัครจากระบบ Job Online ได้โดยตรง
ค้นหาข้อมูลผู้สมัคร
กำหนดเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูลผู้สมัครจาก ฐานข้อมูลทั้งหมด โดยกำหนดเงื่อนไขในการ ค้นหา และให้คะแนน (Ranking) ในแต่ละเรื่องได้ เพื่อให้ได้ผู้สมัครตรงกับความต้องการมากที่สุด การค้นหาอาจจะค้นจากพนักงานภายใน หรือผู้สมัครจากภายนอก
กระบวนการสรรหาและประเมินผล
นัดหมายผู้สมัคร เพื่อทำการสัมภาษณ์ Online หรือสอบข้อเขียนผ่าน Online โดยมีรูปแบบ ของข้อสอบที่หลากหลาย พร้อมทั้งสร้างข้อสอบ เองผ่าน Online Test
อนุมัติว่าจ้างงานผ่าน Workflow
อนุมัติการว่าจ้างผ่าน Workflow ที่กำหนด และเปลี่ยนข้อมูลผู้สมัครเป็นพนักงานได้โดย ไม่ต้องบันทึกซ้ำซ้อน
On boarding
มี Welcome message ในวันเริ่มงาน Create user ID สำหรับพนักงานใหม่ เพื่อดูรายละเอียด ต่างๆ สำหรับการเตรียมพร้อมในการเริ่มงาน ส่ง mail ถึงผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ในการเตรียม ต้อนรับพนักงานใหม่
ค้ำประกัน และรายงานสรรหา
การค้ำประกันด้วยบุคคล หลักทรัพย์ หรือการ หักเงินรายเดือน สามารถเปลี่ยนแปลงการ ค้ำประกันได้ตลอดเวลา มีรายงานวิเคราะห์การ สรรหา พร้อมตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้ในทุกขั้นตอน