PM-Personnel Movement
ระบบทะเบียนประวัติพนักงาน ระบบที่จัดเก็บข้อมูลของพนักงานให้สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวใจหลักของงานด้าน HR ระบบหลักในการจัดเก็บข้อมูลของพนักงานทั้งหมด ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการจ้างงาน รายได้ และข้อมูลการเคลื่อนไหวต่างๆ
บันทึกประวัติพนักงาน
บันทึกประวัติพนักงาน และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน พร้อมทั้งกำหนด ค่าเริ่มต้นการบันทึกข้อมูล หรือค่า Default ได้เอง และสามารถสร้างข้อมูลในการจัดเก็บ เพิ่มได้ไม่จำกัด (Other Data)
อนุมัติการเคลื่อนไหวหลายขั้นตอน
บันทึกการเคลื่อนไหวพนักงานต่างๆ ได้ โดยมี การอนุมัติการเคลื่อนไหวได้หลายๆ ขั้นตอน พร้อมจัดเก็บประวัติการเคลื่อนไหว เพื่อให้ ตรวจสอบย้อนหลังได้
ทดลองงาน
บันทึกผลทดลองงานได้มากกว่า 1 ครั้ง เพื่อ ตรวจสอบและติดตามการทำงาน โดยประเมิน ผ่านระบบ Online
โอนย้ายข้ามบริษัท/กลับเข้าทำงานใหม่
โอนย้ายข้ามบริษัท หรือการกลับเข้ามาทำงานใหม่ พร้อมทั้งระบุเงื่อนไขการกลับเข้าทำงานใหม่ โดยอาจจะเลือกใช้รหัสพนักงานใหม่ หรือรหัส เดิมได้
กรมบังคับคดี
บันทึกพนักงานที่ต้องนำส่งเงินให้กรมบังคับคดี โดยการหักเงินผ่านระบบการจ่ายเงินเดือนตาม เงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละงวด
Alert Message / รายงานต่างๆ
รายงานต่างๆ ของพนักงาน และหนังสือรับรอง ที่สามารถออกแบบรูปแบบได้เอง รวมถึง Alert Message พร้อมแจ้งเตือนให้พนักงาน หัวหน้างานหรือ HR สำหรับเรื่องสำคัญต่างๆ