Job Online
Job Online เป็น Platform ที่แยกออกจากระบบ HCM ที่ผู้ใช้งานสามารถนำไปไว้บน Internet เพื่อให้ผู้สมัครสามารถฝากประวัติส่วนตัวได้ โดยผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลของผู้สมัครใน Job online ได้เองผ่านระบบ CMS และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ RC โดยการเชื่อมต่อผ่าน Web Service
ฝากประวัติต่างๆ
บันทึกประวัติการสมัครงานผ่าน Online, Attach File และรูปภาพ และยังสามารถใช้งาน ผ่านมือถือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ได้
ตรวจสอบประวัติ
สามารถเข้าไปค้นหาและตรวจสอบประวัติ ของ ผู้สมัครก่อนนำมาใช้ในการคัดเลือกและประเมิน ผลในระบบรับสมัครได้
Transfer to RC
โอนย้ายข้อมูลผู้สมัครไประบบ HCM และรับข้อมูล จากระบบ HCM มายัง Job Online โดย Web Service
คัดเลือกผู้สมัคร
คัดเลือกผู้สมัคร โดยสามารถกำหนดได้ว่า จะให้ผ่านขั้นตอนกระบวนการสรรหา โดยการ สัมภาษณ์ หรือจะรับเป็นพนักงานเลยได้
CMS
จัดการข้อมูลต่างๆ บน Job Online โดยผู้ใช้งาน ผ่านระบบ CMS ของ Job Online