ESS/MSS-Self Service
ระบบบริการข้อมูลพนักงาน ให้พนักงานสามรถจัดการข้อมูลส่วนตัวได้สะดวกรวดเร็ว ระบบนี้สามารถช่วยลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลในการให้บริการข้อมูล พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานด้วยการจัดการข้อมูลตนเองผ่านทาง Internet หรือทาง Website เช่น การเรียกดูข้อมูลส่วนตัว Pay Slip สิทธิการลา และสิทธิการเบิก ค่าสวัสดิการคงเหลือ
ตรวจสอบข้อมูลของตนเอง
พนักงานสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการทำงาน ข้อมูลเงินได้ ข้อมูลสวัสดิการ ข้อมูลการอบรม และประวัติต่างๆ ของตนเองได้
บันทึกคำร้องต่างๆ
พนักงานสามารถบันทึกคำร้องในเรื่องต่างๆ เพื่อให้หัวหน้างานอนุมัติได้เอง เพื่อช่วยลดงาน ฝ่ายบุคคล และยังสามารถกำหนดลำดับการ อนุมัติในแต่ละเรื่องได้แตกต่างกัน และไม่จำกัด ขั้นตอน
อนุมัติคำร้อง/บันทึกคำร้องแทน
หัวหน้างานสามารถอนุมัติคำร้องของพนักงาน ตามเงื่อนไข และยังสามารถบันทึกคำร้องแทน พนักงานได้ เหมาะสำหรับให้ Clerk/Admin บันทึกแทนพนักงานได้
จัดการและตรวจสอบข้อมูลของลูกน้อง
สามารถกำหนด KPI, review ผลงาน, ปรับเกรด พนักงาน, กำหนด IDP และติดตามผลการอบรม รวมถึงกำหนด Career Plan ของพนักงานได้