AP-Appraisal
ระบบประเมินผลการทำงาน คุณภาพของพนักงาน โดยระบบสามารถคำนวณผลตอบแทนแบบอัตโนมัติ ระบบนี้รองรับการประเมินผลการทำงานของพนักงานได้ หลายรูปแบบทั้งแบบ 360 องศาและแบบ Top-down และสามารถบันทึกคะแนนการประเมินได้ 3 ประเภท
กำหนด KPI / OKR
สามารถกำหนด KPI ขององค์กรและกระจาย ให้หน่วยงานและพนักงานได้ และสามารถประยุกต์ การประเมินผลแบบ OKR เพื่อให้สอดคล้องการ ประเมินผลในเชิงคุณภาพ และปริมาณได้
เงื่อนไขการประเมิน
กำหนดกลุ่มและเงื่อนไขการประเมิน โดยสามารถ ประเมินผลได้มากกว่า 1 ครั้งต่อปี, กำหนด งบประมาณการขึ้นเงินเดือนตามหน่วยงาน, กำหนดรอบการขึ้นเงินเดือน และเงื่อนไขการ ประเมินแบบ 360 องศาและ Bottom-Up ได้
รูปแบบการประเมินผล
ประเมินผลตามกลุ่มพนักงานได้ด้วย KPI, Competency, แบบฟอร์มที่กำหนดได้เอง และดึงข้อมูลจากการมาทำงานลาหยุดงาน และโทษทางวินัยมาเป็นเงื่อนไขการประเมิน อีกทั้งกำหนดน้ำหนักแต่ละส่วนหรือเรื่องได้
ประเมินผลงานและตัดเกรด
พนักงานบันทึกผลงาน หัวหน้า review งาน ที่พนักงานทำได้ และปรับเปลี่ยน แก้ไข จากนั้น สามารถประเมินงานผ่านระบบ Self Service คำนวณเกรดตามเงื่อนไข และให้หัวหน้างาน สามารถปรับเกรดของทีมงานได้เอง
Simulate การขึ้นเงินเดือน
สามารถ Simulate การขึ้นเงินเดือนในรูปแบบ ต่างๆ เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารตัดสินใจก่อน จ่ายจริง และสามารถคำนวณขึ้นเงินเดือนตาม งบประมาณและขึ้นเงินเดือนตาม Mid Point ของโครงสร้างเงินเดือนได้
การจ่าย Bonus
สามารถนำผลการประเมินในแต่ละครั้งมากำหนด เงื่อนไขการจ่าย Bonus ในแต่ละกลุ่มพนักงาน พร้อมแก้ไข Bonus ก่อนการจ่ายจริงที่ระบบ การจ่ายเงินเดือนได้ หรือจะทำการทดลองจ่าย โบนัส เพื่อกำหนดงบประมาณได้