Company News

EQ ความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงาน

Emotional intelligence หรือ EQ ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถในการรับรู้ แสดงความรู้สึกกับการจัดการอารมณ์ของตนเองอย่างเหมาะสม เรียกว่า ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ไหนๆ โดยเฉพาะที่การทำงานแล้ว ต้องมีการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นที่ต่างนิสัยใจคอ ต่างความคิด ต่างทัศนคติและประสบการณ์ที่พบเจอมา ย่อมมีความไม่เข้าใจกันบ้าง หากเรามีความฉลาดทางอารมณ์สามารถจัดการอารมณ์ตัวเองได้ เราจะพบความสำเร็จในการทำงาน โดยความฉลาดทางอารมณ์นั้น Daniel Goleman นักจิตวิทยาได้แบ่งออกเป็น 5 ด้าน

1. Self-awareness การตระหนักรู้

ตระหนักรู้ตัวตนของตัวเองว่ามีอารมณ์แบบไหน รู้ว่าถ้าทำอะไรลงไปจะมีผลอย่างไรกับตนเองบ้างซึ่งเรียกได้ว่า self-awareness นั้นเป็นเหมือนบันไดขั้นแรกในการเริ่มต้นพัฒนา EQ ของตนเอง

2. Self-regulation การควบคุมตนเอง

เป็นความสามารถในการจัดการควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ ไม่ให้หุนหันพลันแล่น สามารถควบคุมอารมณ์โกรธได้ดี หรือไม่ปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในสภาวะดิ่งซึมเศร้า เครียดจนเกินไป ปรับตัวได้ง่ายเมื่อต้องเจอสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบกับอารมณ์ของตัวเองได้

3. Motivation แรงจูงใจ

แรงจูงใจภายในที่มีของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจ ความฝัน เป้าหมายในชีวิตที่จะช่วยให้เราอยากจะทำงานที่ดีที่สุด นอกเหนือไปจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่น การได้รับเงินเดือนหรือการเลื่อนตำแหน่งงาน การที่มีแรงขับเคลื่อนจะช่วยให้ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและลงมือทำจนบรรลุเป้าหมายได้

4. Empathy ความเห็นอกเห็นใจ

นอกจากจะเข้าใจตนเองแล้วควรมีทักษะในการเข้าใจผู้อื่น เห็นอกเห็นใจผู้อื่น เพื่อปฏิบัติต่อบุคคลนั้นๆ ได้ถูก อีกทั้งยังเป็นผลดีทำให้เกิดมิตรภาพทำให้ประสานงานกันราบรื่นยิ่งขึ้น

5. Social skills  การอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมีเพื่อนใหม่ๆ การสร้างความเชื่อใจ สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นก็เป็นส่วนสำคัญมากๆ ที่จะทำให้บรรยากาศการทำงานดี และอยากจะทำงานด้วยกันเป็นทีม

การพัฒนา EQ ทั้ง 5 ด้านนี้ หากใครทำได้ครบทั้ง 5 ด้านจะทำให้ทำงานอย่างมีความสุขและราบรื่น เพราะในการทำงานนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องพบปะผู้คนมากมาย หลากนิสัย ต่างการเลี้ยงดูและนี่เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เราต้องปรับตัวเข้าหากัน ยิ่งคนมี IQ และ EQ ที่สูงยิ่งทำงานภายใต้ความกดดันได้อย่างง่ายสบาย เพราะมีความเข้าใจผู้อื่นทำให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นไปได้ด้วยดี 

นอกจากนี้ยังเกิดภาวะผู้นำโดยธรรมชาติ สามารถตัดสินใจต่างๆ ได้ดีซึ่งถูกกลั่นกรองอย่างถี่ถ้วนมาแล้ว เพราะไม่ได้ตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์ และเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นยังสามารถจัดการกับสถานการณ์เหล่านั้นได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่า EQ มีความสำคัญในการทำงาน ยิ่งต้องเติบโตในสายอาชีพของตนเองแล้วยิ่งต้องมีทักษะทางด้าน EQ ที่สูง ซึ่ง EQ นี้ทุกคนสามารถพัฒนาขึ้นได้ หากมองว่าเป็นความท้าทาย เราจะพยายามและมุ่งมั่นฝึกฝนจนสามารถพัฒนาทักษะทั้ง 5 ด้านนี้ไปอย่างง่ายดาย PeoplePlus ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะทั้ง 5 ด้านสนับสนุนให้ทุกคนมีความฉลาดทางอารมณ์ เพื่ออยู่ร่วมกันในองค์กรอย่างสันติ สำหรับองค์ใดต้องการระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

สนใจโปรแกรมติดต่อสอบถามข้อมูเพิ่มเติมได้ที่ 02-6617888 #405 หรือทาง line : @peopleplus ทางทีมงานยินดีให้บริการค่ะ