Company News

5 วิธีคิด พัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำที่ดี

การเป็นผู้นำที่ดีที่จะพาทีมให้สำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรได้นั้น ไม่ได้เก่งแค่การพัฒนาตนเองให้รู้ในทุกๆ เรื่องอย่างรอบด้าน แต่ต้องพัฒนาความเป็นผู้นำทั้งด้านอารมณ์ การมอบงานให้เหมาะสมกับคนเพื่อผลักดันให้ทีมงานมีพลังและแรงบันดาลใจในการพิชิตเป้าหมายขององค์กรให้สำเร็จจนได้ นอกจากนี้แล้วยังต้องมีวิธีคิดที่กว้างไกลเพื่อที่จะบริหารทีมให้รอบด้านโดยสามารถฝึกพัฒนาตนเองให้มีวิธีคิดที่แหลมคมได้ดังนี้

1. ไม่มีเงื่อนไขในชีวิต

คนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ มีความเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบ ส่วนใหญ่ไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและไม่มีเงื่อนไขในชีวิต และคิดอยู่เสมอว่า “ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่เราจะเรียนรู้ไม่ได้” ในการบริหารงานผู้นำประเภทนี้มักให้โอกาสลูกน้องได้ทดลองทำในสิ่งที่แปลกใหม่ และพร้อมยอมรับความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 

2. มีจุดยืน แต่ไม่แข็งกระด้าง

ผู้นำที่ดีต้องมีความชัดเจนและมีจุดยืนในตัวเอง การมีจุดยืนและเชื่อมั่นในตัวเอง เป็นคุณสมบัติของผู้นำที่จะทำให้ผู้ร่วมงานมีความเชื่อมั่นในตัวผู้นำ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย สิ่งสำคัญในการพัฒนา คือ ต้องไม่แข็งกระด้าง มีความยืดหยุ่น ไม่ยืดติด และกล้าคิดนอกกรอบบ้างในบางครั้งเพื่อให้ทีมงานกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะมีส่วนร่วมในงานชิ้นนั้นๆ ให้สำเร็จ

3. ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม

ผู้บริหารหรือผู้นำที่ดีต้องให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม โดยเฉพาะทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ที่ขัดแย้งกันในทีม ทั้งด้านความคิดของงาน ผู้นำต้องเป็นศูนย์กลาง คอยปฎิสัมพันธ์เชื่อมต่อกับทุกคนในทีมให้กลมเกลียวเหมือนเดิม เพราะทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้ แต่ต้องมีจุดหมายหรือเป้าหมายเดียวกัน ผู้นำต้องไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นต่างกันได้แต่ต้องไม่แตกแยกกัน

4. ใช้จิตวิทยาในการบริหารงานและบริหารคน

หลักจิตวิทยาในการบริหารงานและบริหารคนที่ผู้นำต้องมี ก็คือ การศึกษาลำดับความต้องการของทีมงานแต่ละคน ว่าแต่ละคนมีความถนัดความสามารถหรือภาวะทางอารมณ์เป็นอย่างไร เพื่อที่จะได้ดึงศักยภาพของคนคนนั้นมาใช้ให้เหมาะกับงาน จะได้งานที่มีคุณภาพและทีมงานแฮปปี้กับการทำงานชิ้นนั้นๆด้วย 

5. ซื่อสัตย์และมีระเบียบวินัยต่อตัวเอง

ผู้นำที่ดีต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองในทุกๆ ด้าน ทั้งความซื่อสัตย์ต่อการทำงานในหน้าที่ ดูแลสุขภาพใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีกฎระเบียบ การมีสุขภาพร่างกายที่ดีมีผลต่อสภาพจิตใจ คนที่มีภาวะผู้นำต้องมีอารมณ์ที่แจ่มใสไม่เครียดง่าย และความซื่อสัตย์ต่อการทำงานในหน้าที่ยังเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเราเอง เมื่อปฏิบัติจนเคยชินนอกจากจะทำให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้ว ยังได้รับการยอมรับนับถือจากผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลอื่นๆ อีกด้วย

การเป็นผู้นำที่ดีนั้นไม่ใช่ว่าใครๆ จะขึ้นมาเป็นผู้นำที่ดีได้เสมอไป แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ก้าวมาเป็นผู้นำไม่ได้ ทุกโอกาสสามารถเกิดขึ้นได้ และทุกคนสามารถเป็นผู้นำได้ ถ้าได้รับการพัฒนาและฝึกฝนให้มากพอ และควรค่ากับการได้เป็นผู้นำ หรือหัวหน้างานที่ลูกน้องรัก