Company News

วิเคราะห์พฤติกรรมบุคคล แบบ โทนี ร็อบบินส์

วิเคราะห์พฤติกรรมบุคคล แบบ โทนี ร็อบบินส์ การบริหารงานบุคคล ผู้บริหารองค์กรยุคใหม่จำเป็นต้องมีทักษะในหลายๆ ด้าน รวมทั้งสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ในการมอบหมายงานให้กับทีมงานหากเรารู้ความสามารถและทักษะของแต่ละคนจะทำให้เราสามารถมอบหมายงานนั้นได้อย่างตรงคน และทีมงานสามารถแสดงจุดแข็งและศักยภาพได้อย่างเต็มที่

จากแนวคิดของ โทนี ร็อบบินส์ (Tony Robbins) นักพูดและไลฟ์โค้ชชื่อดังชาวอเมริกัน ถือเป็นศาสตร์แห่งการพัฒนาตนที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้นำองค์กร โทนี ร็อบบินส์ ได้เรียนรู้ศาสตร์การพัฒนาตนเอง ศาสตร์แห่งความสำเร็จ เพื่อผลักดันให้ตนเองก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยความเชื่อมั่นในตนเองได้ นอกจากนั้น โทนี รอบบินส์ ยังได้ให้หลักในการคิดวิเคราะห์พฤติกรรมบุคคล สำหรับผู้บริหารไว้ ดังนี้

1. วิเคราะห์พฤติกรรมทางกาย 

ข้อมูลทางกายของแต่ละคนนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง หน้าตา แขน ขา มือ เท้า สีผิว การแต่งงานนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมเบื้องต้นได้ เช่น ใส่เสื้อผ้ารีด จะเป็นคนใส่ใจกับบุคลิกภาพของตนเอง อาจเหมาะกับการทำงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ งานที่ต้องติดต่อประสานงานกับผู้อื่นหรือองค์กรอื่นๆ 

2. วิเคราะห์พฤติกรรมทางด้านสติปัญญา

การวิเคราะห์พฤติกรรมทางด้านสติปัญญา แต่ละคนจะมีความแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจและการแก้ปัญหาในการทำงานนั้นๆ ด้วย เช่น คนที่คิดเป็นระบบ เป็นขั้นตอน ที่ชอบทำอะไรตามกฎตามแบบแผน มีความรอบคอบ แต่หากคนที่มีความไวต่อศิลปะ การมองโลกภาพกว้างจะชอบทำงานคิดนอกกรอบ แนวครีเอทีฟ เมื่อทราบพฤติกรรมทางสติปัญญาของทีมงานก็จะทำให้ผู้บริหารมอบหมายงานและหน้าที่ ให้เหมาะกับคนกับงานได้

3. วิเคราะห์พฤติกรรมทางอารมณ์ของบุคคล 

พฤติกรรมทางอารมณ์ของบุคคล นักจิตวิทยาได้รวบรวมอารมณ์ของคนไว้ 9 ลักษณะ ได้แก่ ความวิตกกังวล ก้าวร้าว กลัว โกรธ ลำเอียง รักใคร่พอใจ เศร้า ยินดี และอารมณ์ขัน การแสดงออกทางอารมณ์ของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน เช่น คนที่มีอารมณ์สุนทรีย์ ยิ้มแย้มแจ่มใส ปรับตัวง่าย หากได้รับมอบหมายงานประสานงานอย่างเซลล์ หรือประชาสัมพันธ์จะเหมาะกับพวกเขา เพราะเข้ากับคนอื่นผูกมิตรได้ง่าย เมื่อผู้บริหารวิเคราะห์ด้วยความเข้าใจ ก็จะทำให้ง่ายต่อการบริหารงานบุคคล

4. วิเคราะห์พฤติกรรมทางสังคมของบุคคล

การวิเคราะห์พฤติกรรมทางสังคมของบุคคล มีความสำคัญต่อการบริหารงานบุคคล เพราะความสามารถในการเข้าสังคมของคนหรือของบุคลากรที่มีอยู่ ไม่ได้มีความสำคัญสำหรับการมอบหมายงานของผู้บริหารเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการปั้นคน สร้างคน ฝึกคน ให้มีหลักในการเสนอความคิดเห็น ฝึกให้มีการทำงานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับแนวคิดของ โทนี ร็อบบินส์ (Tony Robbins) ที่กล่าวไว้ว่า “หน้าที่ของผู้นำไม่ใช่แค่นำคน แต่ต้องสร้างคน”

5. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคล

หลักสำคัญในการบริหารงานบุคคล ก็คือ เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล แม้คนส่วนใหญ่จะมีรูปลักษณ์หรือลักษณะภายนอกที่เหมือนกัน แต่ตามหลักจิตวิทยามีข้อมูลที่บ่งบอกว่า วัยรุ่นมักจะเป็นคนใจร้อน ตัดสินใจเร็ว คนอ้วนจะใจเย็นมากกว่าคนแข็งแรงหรือคนผอม ส่วนคนที่มีอายุ 20-30 ปี จะมีเงินไม่ค่อยพอใช้ และคนอายุ 50 ปีขึ้นไปจะไม่อยากเปลี่ยนงาน หากผู้บริหารพิจารณาและวิเคราะห์ในรายละเอียดของแต่ละบุคคลก็จะพบว่ามีความแตกต่างกัน

การเข้าใจบุคคลในองค์กร มีความสำคัญมากสำหรับนักบริหาร การวิเคราะห์พฤติกรรมบุคคล แบบ โทนี ร็อบบินส์ คือ กลยุทธ์หนึ่งในการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน และเมื่อมีระบบพัฒนาบุคคลากรอย่าง PeoplePlus HCM v.11 ไปใช้ควบคู่กับองค์กรด้วยแล้ว จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จพิชิตเป้าหมายได้เร็วขึ้น เพราะใช้ระบบเข้ามาดูแล ลดความซับซ้อนของการพัฒนาบุคคล สำหรับองค์กรใดต้องการสอบถาม

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ Marketing Team : 02-661-7888 ต่อ 405 ยินดีรับใช้และให้บริการค่ะ