OUR COMPANY

บริษัท พีเพิลพลัส ซอฟต์แวร์ จำกัด

บริษัท พีเพิลพลัส ซอฟต์แวร์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRMS) ที่เหมาะสำหรับองค์กรที่มีนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความซับซ้อน หรือมีจำนวนพนักงานมาก เช่น ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป ระบบ Peopleplus สามารถช่วยให้การบริหารงานทุกด้านของฝ่ายบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาทิการจัดการข้อมูลประวัติพนักงานที่มีประสิทธิภาพ,การควบคุมเวลาการมาปฏิบัติงานของพนักงานและการคำนวณ การทำงานล่วงเวลา หรือ การลา ,การบริหารการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างถูกต้อง,การวางแผนกำลังคน,การรับสมัครงานและว่าจ้าง,การพัฒนาและประเมินผลการทำงานของบุคคลากร เป็นต้น บริษัท พีเพิล พลัสซอฟต์แวร์จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 โดยใช้ชื่อเดิมว่า บริษัท T.J.S Consultants จำกัดซึ่งนับเป็นเวลากว่า 24 ปีที่บริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพที่ได้ใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการพัฒนาโปรแกรมและสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการบริหารธุรกิจที่หลากหลายขององค์กรชั้นนำต่างๆในประเทศไทยได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงคุณภาพการทำงานและการให้บริการเพื่อมอบประสบการณ์การใช้ระบบงานที่ดีที่สุดแก่ผู้ซื้อโดยที่บริษัทได้มุ่งเน้นการอบรมและพัฒนาศักยภาพของทีมงานรวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการวิเคราะห์ระบบบริหารงานบุคคล พีเพิลพลัส ซอฟต์แวร์จึงได้รับความไว้วางใจในการวางระบบ HRMS ให้แก่องค์กรชั้นนำในประเทศไทยกว่า 100 องค์กรนอกจากนี้ เพื่อความสะดวกของลูกค้าในการบริหารข้อมูลเราได้เพิ่มบริการใหม่สำหรับการจัดการข้อมูลสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลอีก 2 บริการ ได้แก่ บริการ e-­HR outsourcing service ที่รับจัดทำข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน และคำนวณเวลาทำงานของพนักงาน และ บริการ Software as a Service(SaaS) สำหรับองค์กรที่ต้องการชำระค่าบริการตามจำนวนเวลาที่ต้องการใช้พันธกิจขององค์กรของเรา คือ การก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางด้านระบบซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคลและบริการ e-HR Outsourcing ที่ได้การยอมรับเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งทางด้านคุณภาพและบริการซึ่งนำมาสู่เป้าหมายในการทำงานของเรา ดังนี้

ดำรงมาตรฐาน ในการทำงานอย่างเป็นสากล ทั้งทางด้านการบริหารโครงการ,การควบคุมคุณภาพ และการให้บริการลูกค้า

สร้างความภูมิใจ และ ความประทับใจแก่ลูกค้าทั้งทางด้านคุณภาพและบริการด้วยการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ และ พัฒนาระบบซอฟต์แวร์บริหารบุคคลอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเทคโนโลยี และการบริหารงานบุคคล

มอบผลตอบแทนที่คุ้มค่า และประโยชน์สูงสุด สำหรับลูกค้าทุกรายที่ใช้ซอฟต์แวร์และบริการของ พีเพิล พลัส ซอฟต์แวร์