Career

Software Support

  • Job Qty : 1 Position (s)
  • Post Date : 18 ตุลาคม 2560

บริษัท พีเพิล พลัส ซอฟต์แวร์ จำกัด เป็นบริษัทฯที่พัฒนา และจำหน่ายโปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการขยายตัวทางด้านนี้เป็นอย่างมาก จึงต้องการรับสมัครพนักงานสำหรับตำแหน่งดังต่อไปนี้ 

 Software Support        2  ตำแหน่ง

  • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติคอมพิวเตอร์ หรือการบัญชี
  • มีประสบการณ์ 1 – 3 ปี ในการจัดทำเงินเดือน หรือให้บริการลูกค้า สำหรับโปรแกรมระบบเงินเดือนหรือระบบบริหารงานบุคคล
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ Oracle Database, SQL command และโปรแกรมระบบเงินเดือนต่าง ๆ

 

รายละเอียดงาน

  • ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล
  • ทดสอบโปรแกรมและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงการติดต่อประสานงานกับทีมงานอื่น ๆ เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
  • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
  • ดูแลการให้บริการลูกค้าให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

 

บริษัท พีเพิล พลัส ซอฟต์แวร์ จำกัด  

75/16 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 16 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2661-7888     Fax. 0-2260-0607-8

E-mail : recruit@peopleplus.co.th

Website : www.peopleplus.co.th